سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عضو 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
شورای بازنگری قانون اساسی 
عضویت  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضویت 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ریاست جمهوری ، کابینه‌های رجایی و باهنر 
وزیر کشور 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه علمیه مروی تهران 
ریاست و تولیت 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی